2019 Heap, 2018-2019, 24" H x 72" W, oil on plexiglassCognizance (Trophyfuck), 2019, 40" h x 22" w, oil on filmInhabitants, 2018-2019, oil on film, 41" h x 138" w x .005" dObservation, 40" h x 84" w x.005" dTrajectory of Fear (Dwelling), 41" h x 60" w x.005" d